Dívka

autor: Jaroslav Horejc
rok: 1936
typ dokumentu: socha
rozměry: v. 41 cm