Olomoucká Obrazárna II: Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek

termín: 2000/12/07 - 2005
instituce: Obrazárna
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Vedle kolekce italského malířství je druhou neméně významnou částí sbírek starého umění v Olomouci kolekce nizozemské malby. Jejím zpracováváním se dlouhá léta zabýval Dr. Lubor Machytka, jeden z našich předních odborníků na tuto problematiku. Výsledky jeho bádání však díky nepříznivé politické situaci nemohly být v minulosti veřejně prezentovány a publikovány. Po ukončení prvního výstavního projektu z cyklu Olomoucká obrazárna – starého italského malířství (1994–2000) se tak naskytla možnost představit jak výsledky dlouholetého výzkumu, tak samotná – veřejnosti dosud neznámá – umělecká díla.
Nová expozice představuje další z významných etap světového malířství, a sice malbu mistrů 16.–18. století z Nizozemí, Flander a Holandska. Stejně jako u italské kolekce se jedná především o obrazy ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, dále z významné soukromé sbírky a rovněž z muzejní kolekce starého umění. Celý soubor nizozemské malby představený v katalogu čítá na 139 obrazů velmi rozmanité kvalitativní úrovně. V expozici je vystaven výběr 80 nejlepších děl, který rámcově představuje vývoj nizozemského malířství tří století. Těžištěm je 17. století, které je vrcholným obdobím rozkvětu nizozemské malby. Obrazy přibližují hlavní proudy nizozemského, holandského a vlámského malířství. V rámci těchto šířeji vymezených oblastí figurují malířské školy jednotlivých měst, zejména Antverp, Haagu, Leydenu, Haarlemu, Amsterodamu, Utrechtu. Mezi mnoha významnými autory a jejich díly, která jsou na výstavě zastoupena, je třeba jmenovat alespoň obraz fantastické krajiny představitele pozdního nizozemského manýrismu Fredericka van Valckenborcha a portrét dámy od jednoho z nejlepších holandských portrétistů 17. století Jana Anthonisze van Ravensteijna.
Dlouhodobý výstavní záměr Olomoucká obrazárna by měl postupně nejen představit díla předních evropských uměleckých okruhů v souvislostech sběratelství olomouckého regionu, ale pokusit se doložit i případný vliv evropského malířství na vývoj českého a moravského umění. Po expozicích věnovaných italskému a nizozemskému malířství by měla následovat expozice zaměřená na středoevropskou malbu.
-ge-