Dělnická akademie

rok vzniku: 1896

poznámka:
V roce 1896 zakládá sociální demokracie Dělnickou akademii

heslo:

19. století znamenalo rozmach vzdělávání dospělých i v českých zemích (resp. Rakousko-Uherska). Rozvoj vzdělávání byl spojen s mohutným obrozeneckým proudem - snahou o obrodu a upevňování českého jazyka, úsilí o národní vědu a kulturu (J. Dobrovský, J. Jungmann, F. Palacký, J. E. Purkyně...). V roce 1830 byla ustavena Matice česká, popularizující národní vědu a kulturu. V 70. letech 19. století vzniká řada vzdělávacích dělnických spolků. Vzdělávací centra zakládají i politické strany. V roce 1896 zakládá sociální demokracie Dělnickou akademii, brzy po té zakládají národní socialisté Ústřední školu dělnickou. Jsou zřizovány lidové vysoké školy, vzdělávací aktivity vyvíjejí různé spolky, náboženské a zájmové skupiny, odbory a politické strany. Po 1. světové válce vzniká klerikální Lidová akademie a agrárnické Svobodné učení selské.


Období po 1. světové válce je v oblasti vzdělávání dospělých ovlivněno především prvním legislativním aktem v oblasti VD v ČR - zákonem č. 67 ze dne 7. 2. 1919, o organizaci lidových kurzů občanské výchovy. Tento zákon podnítil široký rozvoj občanského vzdělávání. Od roku 1919 začaly vznikat tzv. lidové školy. Pod tento pojem byla zahrnována řada volných kurzů s ucelenou tematikou. Orientovaly se na všeobecné vzdělávání, ale i na kurzy různě zaměřené či na kurzy s praktickým cvičením profesních dovedností. Měly většinou charitativní charakter, často znamenaly druhou vzdělávací cestu pro sociálně slabé. Důležité postavení mezi nimi měla Dělnická akademie, která si vytvořila soustavu dobrovolného školství, včetně dvouleté vyšší socialistické školy v Praze. V roce 1936 vznikla i Socialistická akademie jako nástupce Proletkultu. Náležela do kategorie tzv. vyšších odborných lidových škol, kterých bylo koncem třicátých let asi 30. Mezi nezávislé patřila Husova škola pro vyšší vzdělání a národní výchovu v Praze, Vyšší lidová a sociálně politická škola hl. m. Prahy a další.


PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.


vybráno z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/dejiny-vzdelavani-dospelych-v-cr