Nymphenburg

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Nymphenburg u Mnichova
adresa: _