Národní galerie v Praze, knihovna

obec: Praha

heslo:

Knihovna Národní galerie v Praze je specializovanou knihovnou zaměřenou na výtvarné umění – malířství, sochařství, architekturu a dějiny umění. Poskytuje knihovnicko-informační služby jednak pracovníkům NG pro jejich odbornou a vědeckou práci, jednak veřejnosti, které zpřístupňuje své fondy k prezenčnímu studiu. K dalším poskytovaným službám patří služby rešeršní a meziknihovní výpůjční služba z českých i zahraničních knižních fondů. Fond knihovny tvoří odborné publikace zaměřené na výtvarné umění, výstavní katalogy českých a zahraničních výtvarníků a sbírek, z nichž významným celkem jsou výstavní a sbírkové katalogy Národní galerie od roku 1821. Specifickou část fondu tvoří katalogy aukční. Zajímavou součástí fondu je sbírka odborných publikací zaměřených na orientální umění. V současné době má knihovna ve svém fondu přes 110 000 knihovních jednotek. Fond odborných periodik je také obsáhlý (974 titulů) a zahrnuje v sobě periodika české i zahraniční provenience od roku 1839. Součástí fondu jsou také příruční knihovny jednotlivých sbírek a odborných oddělení NG, které knihovna spravuje. Z odborných licencovaných databází jsou čtenářům k dispozici článkové databáze EBSCO - Art Source a JSTOR.