Sládkova stráň

obec: Dobřichov (Kolín)
adresa: _

poznámka:
-
17.12.1987 - vyhláška ONV Kolín
Stráň asi 200 m jihovýchodně od obce Dobřichovice, do jejíhož katastru také patří. - Rozloha: 0,8844 ha; nadmořská výška: 215-230 m. - Úkolem je ochrana travinných společenstev s výskytem bradáčku vejčitého, silně ohroženého vstavače kukačky a prvosenky jarní. Jedná se o příkrý svah s uměle vytvořeným terasováním na svrchnokřídových sedimentech (opuky a slínovce turonu). Půdy tvoří minerálně bohaté hnědozemě. - Svahy jsou bezlesé, na většině území je mezofilní louka s charakteristickými druhy jako např. řebříček obecný, ovsík vyvýšený, chrpina obecná, kostřava luční, chrastavec luční, kokrhel menší, v místech s vyšším sklonem svahu roste válečka prapořitá, chrpa čekánek, tužebník obecný, len luční a šalvěj luční. - Území má zoologický význam refungiální, především pro bezobratlé živočichy, z motýlů zde žije např. okáč bojínkový a modrásci. - Dříve zde byla louka a pravděpodobně i pole, dnes nevyužíváno. Při okrajích vysázeny ovocné stromy. Proti splachům z polí a zarůstání plevely je třeba vysázet bariéru z keřů, zároveň je nutná regulace náletových dřevin (odstranění bezu černého).
NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha : Consult, 1996, s. 52.
zdroj - svkkl.cz