Bългарски художник / Bŭlgarski khudozhnik / Bulgarski Chudožnik

obec: Sofie (Sofia)
adresa: ул. Московска 37