University of Sydney

rok vzniku: 1850
obec: Sydney
www: http://sydney.edu.au/