Visual Studies Workshop Nathana Lyonse, Rochester

obec: Rochester (New York)