Üstav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

obec: Praha
adresa: Pod Paťankou 30/5, Praha 16612