Tiskem Karla Reyla

obec: Praha
adresa: Malá strana