Vačlena

rok vzniku: 1924
rok zániku: 1948
obec: Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)

poznámka:
Vačlena Karel, 1865–1926
(http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/karel-vaclena.html