Trekhprudny Lane Gallery

rok vzniku: 1991
rok zániku: 1993
obec: Moskva (Moscow)
adresa: 3/1 Trekhprudny lane