Fine Art Gallery (Moscow Fine Arts)

rok vzniku: 1992
obec: Moskva (Moscow)
adresa: 38 Stary Arbat Street

poznámka:
ředitelka galerie: Marina Obraztsova
Adresa: Bol'shaya Sadovaya Ulitsa, 3, корп. 10, Moskva, Rusko, 125047