Blansko (Blansko)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Blansko (Blansko)
adresa: _