Jakub Alram

 

pohlaví: muž

heslo:
Nejstarším známým příslušníkem rodiny Alramů byl rychtář Alram. Do Brna přišel (asi jako zámožný kupec) někdy ve 20. - 30. letech 13. století a působil jako lokátor, pomáhal přistěhovalcům se v Brně usadit. V roce 1237 je jmenován mezi ostatními brněnskými měšťany jak svědek v soudní při. Roku 1241 zastával úřad mincmistra, v roce 1247 se dokonce stal prvním mezi brněnskými konšely – rychtářem. Vlastnil honosný dům na nároží Rybného trhu (dnešní Dominikánské náměstí) a Veselé ulice. Dům byl na přelomu 13. a 14. století rozdělen na královský dům a Alramův dvůr. Při svých návštěvách Brna byl Alramovým hostem český a polský král Václav II., který podle pověstí nebyl lhostejný k půvabům Alramovy mladičké ženy Flory (i její jméno má původ v legendě). Roku 1323 se připomíná Alramova vdova.
Alram a „Flora“ měli syny Jakuba, Leutera a Mikuláše a dceru Markétu.

Jakub Alramův byl po osm období (1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355 a 1357) přísežným členem městské rady. V červnu a červenci 1348 zastával i funkci městského rychtáře a roku 1350 se ujal také úřadu židovského rychtáře, který zprostředkovával kontakt mezi městem a židovskou obcí v obdobích, kdy si obec sama nedokázala svého představitele stanovit. Jakub nasbíral úřadů (a z nich plynoucích požitků) mnohem víc: byl výběrčím daní, rozhodčím ve sporech, svědkem v pozůstalostních řízeních, správcem vinic v Židenicích. Městu sloužil jako vyslanec u markraběte Jana Jindřicha. Stal se i důvěrníkem markraběte a svůj dům na Rybném trhu mu nabídl jako sídlo. Byl příznivcem a podporovatelem dnes již zaniklého johanitského špitálu na Starém Brně. Jakub Alram nashromáždil obrovský majetek (dvory v Komíně, Židenicích, Medlánkách, další dům na Dolním trhudnes Náměstí svobody), o jeho rentách se v městských knihách zachovalo 33 zápisů. Později byl nucen renty zase prodávat. Městské radě prodával víno a vydělával i na půjčování peněz.

Také Jakubův syn Jan Alramův patřil k velmi zámožné měšťanské vrstvě, jen jeho nemovitosti byly v roce 1365 ohodnoceny na 432 hřiven, což bylo ohromné jmění. To mu asi také umožnilo sňatek se šlechtičnou.

Ani Jakubovi sourozenci si nevedli špatně: Mikuláš byl roku 1348 městským radním, ve službách Karla IV. se vypracoval na správce tridentského biskupství.

Leuter vstoupil k dominikánům. V roce 1349 již byl převorem kláštera a v roce 1357 provinciálem řádu. Zemřel asi v roce 1366. Také Markéta vstoupila do kláštera, k dominikánkám-herburkám (podle první představené Herburgy) na dnešní Jezuitské ulici. V roce 1354 se sama stala převoryší.
O významné a nesmírně zámožné rodině Alramů kolovalo již za jejich života mnoho pověstí a legend. Do dnešní doby se uchovala ta o zlatém pokladu, který si nejstarší Alram dovezl z cest po Orientu a zakopal někde v prostoru Dominikánského náměstí.

zdroj: www.brno.cz

poznámka:
datum narození - kolem 13. století