Wolfgang Eichwede

* 1942,

 

poznámka:
* 1942, Samizdat 2000