Václav Vavřinec Rainer

* 8. 8. 1689, Praha,

† 1743, Praha,